انواع چوب


انواع چوب

انواع چوب
از دید گیاه شناسی دو گروه اصلی وجود دارند:
1)باز دانگان یا مخروطیان: این چوبها از درختانی که میوه های آنها مخروطی (کاجی) هستند ، بدست می آیند و اغلب برگهای سوزنی  و دانه های باز دارند. اینها چوب نرم نیز نامیده می شوند.
2) نهاندانکان یا درختان برگ ریز: دارای برگهای پهن هستند و چوب سخت نیز نام دارند.
چوب در بازار
گذشته از تفاوتهای کلی ، تنوع ظاهر و شخصیتی زیادی در انواع یا گونه های چوب وجود دارد. این ظواهر در چوبهای که  اغلب مورد استفاده بشر قرار می گیرند، شناخته شده اند و به عنوان آزمایش ماکروسکوپی برای شناخت چوب کافی است .بهر حال در صورت دشواری تمایز ظاهری ، یک آزمایش میکروسکوپی به تشخیص چوب کمک می کند .
حضور چوب در بازار و در نتیجه وجود نام تجاری و مرز بندی تعداد نامهای تجاری بوسیله ویژگیهای
زیر تعیین می شوند :
1)کیفیت و سودمندی 
   2) دسترسی 
 3)  سهولت ( بهره برداری ) 
 4) شمول تحت نام تجاری یک گونه
علیرغم شباهت ویژگیها و کاربردها ، ممکن است به گونه های مختلف گیاهی تعلق داشته باشند.
چوبهای رز ینی بویژه با نواحی پهنتر و تاریکتر آخرین چوب حلقه رشد مشخص می شوند، در برابر در چوبهای نخستین ، ناحیه روشنتر و باریکتر است، بنابراین شعاعهای مغزی با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند و نیز آوندهای ناکامل چشمگیر نیستند، چنانکه آنها با الیاف در یک راستا آمیخته می شوند و عناصر را هدایت می کنند . چوبهای اولین و آخرین بصورت حلقه های هم مرکز دیده می شوند، متناوباْ در برش جلویی تاریک و روشن هستند و الیاف موازی تقریباْ با پهنای یکسان در برش شعاعی و نوارهای موجی با پهنای نامساوی به سمت پهلو رشد یابنده را در برش مماسی تشکیل می دهند.
وقتیکه رشد دوایر موجی باشد و آخرین چوب به تدریج ضعیف می شوند، الیاف و آب به شکوه چشمگیری دست می یابند. تقریباْ 650 گونه از مخروطیان وجود دارند که به 50 طبقه که 8 خانواده را تشکیل می دهند، تقسیم می شوند. بیشتر آنها در مناطق معتدل زندگی می کنند ،گرچه برخی از آنها در سردترین نقاط زمین هستند. مخروطیان بلندترین گیاهان روی زمین هستند و در مقایسه با پهن برگان تفاوت زیادی دارند. مخروطیانی وجود دارند که 85 تا 100 متر ارتفاع دارند، در حالیکه بیشینه ارتفاع برگ ریزها از 55 متر تجاوز نمی کند.اهمیت اقتصادی مخروطیان به جهت علل زیر  است:
1) گیاهان سنبله ای اند که سطح زیادی را با گونه های خالص  پوشش می دهند.
2) آنها در مناطق معتدل سرد به بیشترین رشد  و گسترش خود می رسند
3) اکثریت  جمعیت جهان توسعه یافته در آن واقع است
4) تقاضا برای مواد خام بیشتر است .
5) ساختمان آنها با تنه ای که عموماْ شاخه بندی  کم و تاج  کوچک در شاخه ها دارند
6) بدیل صنعتی آنها را ساده می کند.
7) همگنی ساختمان  چوب کاربرد آنها را در محدوده وسیعی امکان پذیر می کند. 
برگ ریزها از نظر ساختمان چوب به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند:
1) تک لپه ای ها:بافت آوندی این چوبها  شخصیت آنها را در سراسر رشد گیاه حفظ می کند و در تنه پخش می شود و از شکستن جلوگیری می کند.بنابراین، تنها از تنه کامل میتوان استفاده صنعتی کرد.
2) دو لپه ای ها: بافت آوندی این چوبها به دو حلقه رشد تشکیل دهنده یک سازمان کامل که به آن امکان پیچیدگی مکانیکی را می دهد .این نوع یا گونه از چوب منبع اصلی چوب تجاری را تشکیل می دهند .تنوع عناصر ساختمانی آنها به عنوان نتیجه ای از کیفیت خوب انواعی از چوب از نظر فیزیکی، مکانیکی و زیبایی شناسی بیان می شود، به بیان دیگر با چشم آسانتر شناسایی می شوند.  
در مقطع جلویی چوبهای درختان برگ ریز، حلقه های رشد به شکل تاجهای حلقوی آوندها یا سوراخها نمایان می شوند، که بوسیله خطوط طبیعی ناشی از شعاعهای مغزی قطع می شوند. در مقطع شعاعی حلقه های رشد به شکل نوارهای طولی کوچک ظاهر می شوند، که موازی هم و با پهنای یکسان هستند و بوسیله نوارهای خطوط یا کانالها که برشی از آوندها هستند، از یکدیگر جدا می شوند .آنها بوسیله لکه ها و رگه هایی که ناپیوسته و مرواریدی یا درخشان هستند، قطع می شوند که شبکه شیشه هستند و جذابند.  بر خلاف سوزنیها، برگ ریزها در مقطع شعاعی بسیار زیبا هستند، زیرا شبکه ها بیشتر و آب یا الیاف کمتر هستند.1500 چوب برگ ریز با اهمیت تجاری وجود دارد.
 
تاریخ انتشار : 1389/12/6 - منبع :

ورود به سایت
مباحث اقتصادی
دسترسی سریع
لینکهای مرتبط
صفحه اصلی | معرفی بزینس گلدن وی | درباره شاهراه چوب | مشاوره تخصصی | فروشگاه مصنوعات چوبی | مشاغل مرتبط | تماس با ما | نقشه سايت | سايتهای مرتبط
Copyright © Business Golden Way Holding Company 2006 - 2011 - All rights reserved
طراحی سایت توسط شاهراه طلایی فناوری اطلاعات کاسپین